Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Spiritueel centrum “De Bron van Licht” V.o.f. te Spijkenisse t.b.v.
cursisten, patiënten en andere belanghebbende.

~Aanmelding voor cursussen, workshops~
Door inzending/afgifte van het aanmeldingsformulier verplicht u zich tot deelname en betaling aan/van de gehele cursus of workshop. Er vindt geen teruggave van reeds voldane gelden plaats wanneer, om wat voor reden dan ook niet, of gedeeltelijk niet, aan de cursus, workshop of lezing wordt deelgenomen. (onderstaande regeling is alleen geldig bij totaal vooruit betaalde gelden van cursus of workshop). Bij een afmelding die minimaal 30 dagen van te voren plaatsvindt, wordt de hele cursus of workshop terugbetaald, minus € 12,50 administratiekosten. Bij een afmelding minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop wordt 50 % terugbetaald, minus € 12,50 administratiekosten. Afmelding binnen 7 dagen is geen restitutie meer mogelijk en dienen alle niet voldane kosten binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening
NL07 INGB 0000 5909 15 t.n.v. A.M. Bongenaar
onder vermelding van betaling cursus of workshop).
 Let op; dit is niet van toepassing op de spirituele weekenden!!! Deze dienen
altijd volledig te worden voldaan!!!

~Betaling van de cursussen en workshops~
Dit is mogelijk middels contante betaling ter plekke bij aanvang van de workshop of cursus, of voorafgaand aan de eerste cursusdag door betaling per bank van het gehele cursus bedrag, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kunt u helaas niet aan de cursus of workshop deelnemen. Alle overeenkomsten middels inschrijfformulieren en ondertekend door deelnemers, betekenen dat alle betalingen inzake cursussen, dienen te worden voldaan ook al neemt men niet deel aan een examen. Als u om wat voor reden niet in staat bent om (tijdig) te betalen laat het ons weten. Het is mogelijk dat wij ten tijde van financiële ontbering een betalingsregeling met u kunnen treffen. 

~Betaling van therapie- of coachsessie~
Deze sessies dienen ofwel contant ter plekke voorafgaand aan de sessie, ofwel per bank te worden overgemaakt, zoals afgesproken met de coach. Bij een overeengekomen traject of een overeengekomen combinatie van coach/therapiesessies dient betaald te worden zoals afgesproken met de coach.

~Adreswijzigingen~
Geef tijdig uw adreswijzigingen door. Dit geldt ook voor telefoonnummers en e-mailadressen.
Ons e-mailadres is: info@bronvanlicht.nl

~Afmelden~
Tijdige melding van het niet kunnen bijwonen van een cursusdeel of workshop wordt zeer op prijs gesteld. Dit kunt u direct op 0181-639497 melden. Wanneer een afgesproken coach- of therapiesessie minimaal 24 uur van te voren wordt geannuleerd worden geen kosten in rekening gebracht. Bij latere annulering, om wat voor een reden dan ook, worden de kosten van de betreffende sessie in rekening gebracht. De afmelding dient telefonisch of persoonlijk te geschieden. Afmelding per e-mail is niet geldig en wordt als niet ontvangen betracht.

~Ziekte van docent~
Mocht het voorkomen dat een docent eenmalig door ziekte geen les kan geven, dan vervalt de les. Als er zicht is op een langdurige uitval, wordt zo snel mogelijk voor vervanging gezorgd.

~Mobiele telefoon~
Zet de mobiele telefoon uit tijdens de cursussen, meditaties of sessies, tenzij anders van tevoren afgesproken met de cursusleiding.

~Vertrouwelijkheid~
Indien u deelneemt aan een cursus of workshop gaan wij er van uit dat u vertrouwelijk omgaat met de informatie over of van andere deelnemers aan de cursus of workshop zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal leerproces kan ontstaan.

Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Spiritueel centrum “De Bron van Licht” behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Indien noodzakelijk kan Spiritueel centrum “De Bron van Licht” de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. Spiritueel centrum “De Bron van Licht”  V.o.f. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van
Spiritueel Centrum “De Bron van Licht” V.o.f.
kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst!

© 2006 – 2024 Spiritueel Centrum “De Bron van Licht” V.o.f.